اگر خود را تغییر دهی، تغییر جهان را آغاز کرده ای. با تغییر تو، بخشی از جهان تغییر کرده است.((اشو))


.

.

.

بگذار بگویم که در جامعه ای غیر آزاد می توانی آزاد باشی، در جهانی سیاه بخت، سعادتمند باشی. مانعی از سوی دیگران نمی تواند وجود داشته باشد، می توانی دگرگون شوی.((اشو)

.

.

.

همان طور که نور زیاد مانع دیدن می شود، فراوانی نعمت مانع لذت و کامیابی است.((تن))

.

.

.

من همیشه تمایل دارم که از اشخاص نجیب پیروی کرده و از آنان چیز بیاموزم.((ویلیام شکسپیر)

.

.

.

هر چه پیش آید و میبایست که بجنگم
برای ساختن دنیایی بهتر و درست ساختن آن

.

.

.

تنها کسانی که دل و جرات شکست های بزرگ را دارند به توفیق های بزرگ دست می یابند.((رابرت کندی))

.

.

.

خوشبختی هماهنگی آرزو ها با حوادث روزگار است

.

.

.

نیکوست که ثروتمند باشی و پرتوان، اما نیکوتر آن است که دوستت بدارند.((اورپیدوس))

.

.

.

هر کس به روشی می تواند با اشخاص رابطه برقرار کند و من با هر کس به شکل خاص خودش رابطه برقرار می کنم.((کوینسی جونز))

.

.

.

من کتاب می نویسم؛ زیرا می خواهم به مردم کمک کنم تا در کارشان موفق شوند.((جان ماکسول))

.

.

.

اولین شرط کامیابی، شهامت و بی باکی است.((ناپلئون بناپارت))

.

.

.

برای راه یافتن به دل هر کس باید از چیزی سخن گفت که نزد او عزیزتر است.((دیل کارنگی))

.

.

.

به دیدن کسی که با تو سرسنگین است نرو، با کسی که سخنت را انکار کند گفتگو مکن و برای کسی که گوش نمی دهد حرف مزن.((افلاطون))

.

.

.

با خود صحبت کن؛ خیلی چیزها داری که به خودت بگویی و خیلی سوالها داری که باید از خودت بپرسی.((اپیکتت))

.

.

.

اندیشه کردن که چه گویم به از پشیمانی خوردن که چرا گفتم.((سعدی))

.

.

.

اس ام اس فلسفی ، اس ام اس فلسفی خرداد ۹۱ ، پیامک فلسفی خرداد ۹۱ ، مسج فلسفی خرداد ۹۱ ، اس مس فلسفی خرداد ۹۱