تبریز - خبرگزاری مهر : واژگونی اتوبوس سرویس کارخانه عباسپوردر اتوبان پاسداران تبریز ، باعث فوت یک کارگر کارخانه در زیر گذر و تصادف دو خودرو شد.

عکس های واژگونی یک دستگاه اتوبوس و تصادف دو خودرو در تبریز

عکس های
 واژگونی یک دستگاه اتوبوس و تصادف دو خودرو در تبریز

عکس های واژگونی یک دستگاه اتوبوس و تصادف دو خودرو در تبریز

عکس های 
واژگونی یک دستگاه اتوبوس و تصادف دو خودرو در تبریز

عکس های واژگونی یک دستگاه اتوبوس و تصادف دو خودرو در تبریز

عکس های 
واژگونی یک دستگاه اتوبوس و تصادف دو خودرو در تبریز

عکس های واژگونی یک دستگاه اتوبوس و تصادف دو خودرو در تبریز

عکس های 
واژگونی یک دستگاه اتوبوس و تصادف دو خودرو در تبریز

عکس های واژگونی یک دستگاه اتوبوس و تصادف دو خودرو در تبریز

عکس های 
واژگونی یک دستگاه اتوبوس و تصادف دو خودرو در تبریز

عکس های واژگونی یک دستگاه اتوبوس و تصادف دو خودرو در تبریز

عکس های 
واژگونی یک دستگاه اتوبوس و تصادف دو خودرو در تبریز

عکس های واژگونی یک دستگاه اتوبوس و تصادف دو خودرو در تبریز

عکس های 
واژگونی یک دستگاه اتوبوس و تصادف دو خودرو در تبریز

منبع

سایت عکس