حمید گودرزی در کنار علی پروین
حمید 
گودرزی در كنار علی پروین

منبع

فان پاتوق