امیر 
کاظمی, عکسهای جدید امیر کاظمی

امیر کاظمی متولد ۱۹ آبان ماه سال ۱۳۶۹

 امیر کاظمی, عکسهای جدید امیر کاظمی

 امیر کاظمی, عکسهای جدید امیر کاظمی

 امیر کاظمی, عکسهای جدید امیر کاظمیمهر 90

 امیر کاظمی, عکسهای جدید امیر کاظمی90

 امیر کاظمی, عکسهای جدید امیر کاظمی

 امیر کاظمی, عکسهای جدید امیر کاظمی

 امیر کاظمی, عکسهای جدید امیر کاظمی

منبع : آریا پیکس – مرجع عکس هنرمندان -Www.AriaPix.Net & Org