منبع : funpatogh.com
 عکس 
احسان حدادی بر روی دست مردم