تصویر شناسنامه بهرام رادان در دستانش

منبع :http://www.funpatogh.com