عکسی از نوزادی رضا صادقی

منبع

http://www.vatansun.com