عکسی ازیوسف تیموری و پسرش

منبع

http://www.vatansun.com