مردى اعرابى از اميرالمؤمنين علیه السلام پرسيد؛ سگى را ديدم با گوسفندى جستن كرد و از آنها حملى به هم رسيد، اين حمل به كداميك ملحق است ؟

 

آن حضرت فرمود: او را در كيفيت خوراكش ‍ آزمايش كن ، اگر گوشتخوار بود سگ است و اگر علف خوار بود گوسفند.


ـ او را ديده ام گاهى گوشت خورده و گاهى علف


ـ او را در آب آشاميدن آزمايش كن ، اگر با دهان آب مى خورد گوسفند است و اگر با زبان آب مى خورد سگ است .


ـ هر دو جور آب مى خورد.

 

 

نمونه ای از سگ گوسفند که در چین به دنیا آمد


ـ او را در راه رفتن آزمايش كن ، اگر دنبال گله مى رود سگ است و اگر وسط يا جلو گله مى رود گوسفند است .


ـ گاهى چنين است و گاهى چنان .


ـ او را در كيفيت نشستن ملاحظه كن ، اگر بر شكم مى خوابد گوسفند است و اگر بر دم مى نشيند سگ است .


ـ گاهى به اين ترتيب مى نشيند و زمانى به آن ترتيب .


ـ او را ذبح كن اگر در شكمش شكنبه ديدى گوسفند است و اگر روده وامعاء ديدى سگ است .


اعرابى از شنيدن اين نكات دقيق و متحير و مبهوت شد .

جام

بازنشر

سی دانلود

وبگردی