احمد 
نجفی در اجلاس غیرمتعهدها +عکس

منبع

http://www.funpatogh.com