کار عجیب یک بودائی در میان یک تظاهرات دانش آموزی در شهر ناپل _ ایتالیا
کار عجیب یک بودائی در میان یک تظاهرات دانش آموزی در شهر ناپل _ ایتالیا

منبع: مشرق نیوز