حضور گلزار و حیایی در افتتاحیه پیست شب اسکی شمشک

منبع: باشگاه طرفداران گلزار