در این تصاویر نوآوری و خلاقیت هنرمند را خواهیم دید که با ظرافتی خاص مدادها را
کنار هم قرار داده و شکل های بی نظیری چیده است .

خلق 
تصاویر هنری با مداد+عکس

 

خلق 
تصاویر هنری با مداد+عکس

 

خلق 
تصاویر هنری با مداد+عکس

 

خلق 
تصاویر هنری با مداد+عکس

 

خلق 
تصاویر هنری با مداد+عکس

 

خلق 
تصاویر هنری با مداد+عکس

 

خلق 
تصاویر هنری با مداد+عکس

 

خلق 
تصاویر هنری با مداد+عکس

 

خلق 
تصاویر هنری با مداد+عکس

 

خلق 
تصاویر هنری با مداد+عکس

 

خلق 
تصاویر هنری با مداد+عکس

 

خلق 
تصاویر هنری با مداد+عکس

 

خلق 
تصاویر هنری با مداد+عکس

 

خلق 
تصاویر هنری با مداد+عکس

منبع

http://www.funpatogh.com