بازیگر فیلم متروپل چند روز پیش در پاسخ به این سوال که نقش یا فیلم نامه کدام برای شما جذابیت داشت گفت: آقای کیمیایی صدا بزنند همه ما می دویم و لازم نیست فیلم نامه بخوانیم.

 وقتی محمدرضا فروتن بر شانه های مسعود کیمیایی بوسه زد

 خبرگزاری تسنیم