برای علیرضا واحدی نیکبخت دعا کنید

نیکبخت حدود 11 ساعت قبل از تحویل سال این نوشته را روی اینستاگرام خود قرار داد و از هموطنان خواست تا او را دعا کنند.

پارسینه