عکس 
زیبا ترین تابلوی پارک ممنوع در ایران!

منبع

http://www.funpatogh.com