تصوير 
دیده‌نشده از رهبرانقلاب در كنار پدرشان دیده‌نشده از رهبرانقلاب در کنار پدرشان " />