دانش آموزان در کشور اندونزی با یک توپ اتشین از جنس نارگیل به مدت ۶۰ دقیقه فوتبال بازی می کنند.

بازی فوتبال با توپ آتشین در اندونزی +تصاویر

بازی فوتبال با توپ آتشین در اندونزی +تصاویر

بازی فوتبال با توپ آتشین در اندونزی +تصاویر

بازی فوتبال با توپ آتشین در اندونزی +تصاویر

بازی فوتبال با توپ آتشین در اندونزی +تصاویر

بازی فوتبال با توپ آتشین در اندونزی +تصاویر

بازی فوتبال با توپ آتشین در اندونزی +تصاویر

بازی فوتبال با توپ آتشین در اندونزی +تصاویر

بازی فوتبال با توپ آتشین در اندونزی +تصاویر

منبع

http://www.funpatogh.com