کارت 
دانش آموزی علی پروین

منبع

http://www.funpatogh.com