اس ام اس سرکاری نیمه شب

 عکس   اس ام اس سرکاری نیمه شب

پاشو جیش کن بعد بخواب.(سازمان دخالت در تمام امور کشور)

.

.

.

من الان آلمان هستم . میخواستم ببینم راست میگن وقتب اینجا روزه اونجا شبه ؟!

.

.اس ام اس سرکاری نیمه شب

.